מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות תצהיר יבואן צמיגים על בדיקת משלוח צמיגים

תצהיר יבואן צמיגים על בדיקת משלוח צמיגים

מצ"ב עדכון משרד התחבורה מתאריך 21/06/2017          

 

  לכל המעבדות המוסמכות.

 

  1. במהלך החודשים האחרונים מצאנו כי יבואני הצמיגים ייבאו צמיגים עם תאריך עתידיבניגוד לתקינה האירופאית, האמריקאית והוראות נוהל 10/04 של משרד התחבורה.תופעה זו לא התגלתה בעת הגעת המשלוח לבית היבואן, אשר ביצע בדיקת קבלת המשלוח לזיהוי הצמיגים ותאריכי הייצור.
  2. לאור האמור, מצ"ב הנחייתנו על חובת היבואן למלא "תצהיר ליבואן צמיגים" המחייב אותו לבדוק כל משלוח צמיגים ולהצהיר על תקינותו/אי תקינותו ודווח בהתאם למשרד התחבורה ולמעבדה המפקחת – תצהיר זה יצורף לנוהל 10/04 .
  3. תצהיר היבואן ימולא כנדרש תוך פירוט תאריך הייצור (שבוע ושנה).כפי שמופיע על גבי הצמיג. אין לרשום קודים שהומצאו על ידי היבואן.
  4. הנכם נדרשים להפיץ מסמך זה מיד עם קבלתו לכל יבואני הצמיגים המפוקחים על ידיכם כהנחיית משרד התחבורה לביצוע מיידי.
  5. חלה חובה על המעבדות המוסמכות לבצע בדיקה לתצהירי היבואן בכל ביקורת המבוצעת אצלהיבואן, ודווח על חריגות למשרד התחבורה כנדרש.
  6. יש להדגיש לכל יבואני הצמיגים, כי יבואן אשר יחרוג מהוראת נוהל 10/04 ומילוי התצהיר המצורף,יטופל בכל האמצעים העומדים לרשותנו במסגרת החוק.
  7. אבקש לקבל דיווח על העברת הנחייה זו לכל היבואנים המפוקחים על ידיכם עד תאריך 29.6.17 .
  8. בברכה.

משה ימיני

ראש תחום, ייצור סחר ויבוא

המלאכה 8 , ת"א

טל: 03-5657148

פקס: 03-5657139

תצהיר יבואן צמיגים על בדיקת משלוח צמיגים